ýokary

Hyzmatymyz

Şençzhenen daşary ýurtly

Global daşary ýurt satuwlary

Şençzhenen gudraty

Şençzhenen şäherinde öndürildi

shubiao xia

Global saýlama merkezi

CEMF size näme edip biler?

Şençzhenen Haryt Bir Exchangeasy Bazar Federasiýasy (gysgaça CEMF), bazar güýçlerini birleşdirmek we söwda dolanyşygyny ösdürmek, dünýä ykdysady alyş-çalşyny hil bilen ösdürmek üçin maliýe hyzmatlary tarapyndan goldanýan, bulut hasaplaýyş we emeli intellektlere esaslanýar.

zhibo zhibo

Deňiz kärhanalarynyň meselelerini çözmek

40-dan gowrak esasy elektron söwda (serhetaşa elektron söwda) platformalarynda on müňlerçe satyjy çeşmesi

Has köp
zhibo zhibo

Müşderi almagyň usuly

Global täsirli çeşmeleri, global täsir bilen ýokary derejeli ýokary derejeli çeşme ulgamyny birleşdiriň

Has köp
zhibo zhibo

Global täsir ediji marketing

Global täsir edijiler bilen baglanyşyk, hünärli göni ýaýlymlar bilen üpjün etmek, meşhur önümleri çalt ösdürip ýetişdirmek we marka täsirini ýokarlandyrmak;

Has köp
zhibo zhibo

Ultra-takyk täsir ediş zeýkeşleri

Öňdebaryjy gözleg motory SEO tehnologiýasy, 40-dan gowrak esasy akymda on müňlerçe satyjy çeşmesi ....

Has köp
zhibo zhibo

Uly maglumatlar + AI intellekt

Uly maglumat hyzmaty önümi marketing, önümler üçin sarp ediji müşderi toparynyň portretlerini üpjün edýär

Has köp
yzarla
ai

Strategiki hyzmatdaşlar

Federasiýa agzalary üçin sergi meýdançasy

Barter (Şençzhenen) Tehnologiýa Topary Ltd.

Barter (Şençzhenen) Tehnologiýa Topary Ltd.

 • Kompaniýanyň tanyşdyryşy
 • Marka artykmaçlygy
2021-nji ýylda esaslandyrylan “Take Barter” (Şençzhenen) Tehnologiýa Topary Co.Müşderilere inwentar resmileşdirilmegi, bergi satuwy, aktiwleri janlandyrmak, karz kärhanalaryna ýeňil syýahat etmäge we täzeden parlaklyk döretmäge borçlanýar.
AI emeli intellekt, blokirleme, uly maglumatlar, bulut hasaplamasy we beýleki tehnologiýalar, köpçülikleýin açar söz gözlegi, köp dilli web sahypa gurmak ulgamy, öňdebaryjy gözleg motory SEO tehnologiýasy, köp kanally marketing marketing tehnologiýasy, köp akymly elektron söwda (serhetara e -Söwda) diwersifikasiýa edilen, täsirli, ýokary öwrülişikli Google SEO ýol drena cond kondensirlenen bazar güýçlerini üpjün etmek, harytlaryň akymyny öňe sürmek, barter söwdasynyň köp ugurly haryt söwda hyzmat platformasyny öňe sürmek.
Has köp
微 信 图片 _20230811104510
Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.

 • Globalso
 • Hagro
Hytaý B2B kärhanalarynyň daşary ýurda gitmegi üçin bir gezeklik gözleg motorynyň marketing çözgütlerini bermäge üns beriň.109 dile esaslanýan garaşsyz marka web sahypalaryny guruň, SEO tebigy gözleg reýtingi + SEM mahabat mahabaty + sosial media marketing mahabaty we beýleki tehnologiýalary birleşdirip, ýokary täsir etmek we ýokary öwrülişik gazanmak, kompaniýalara onlaýn domen traffik howuzlaryny gurmak we global takyk alyjylara işjeň gatnaşmaga mümkinçilik bermek gözläň.Hytaýyň iri eksport kärhanalarynyň marka keşbini dörediň.
Müşderileri işjeň gazanmak üçin global gümrük maglumatlary, global sosial media maglumatlary, global kärhananyň uly maglumatlary, global gözleg motory maglumatlary we ş.m. ýygnaýar, kompaniýalara bu pudakda potensial müşderileri çuňňur gazmaga we işjeň we takyk tapmaga kömek edýär;we CRM, EDM, sosial marketing we ş.m. ulanyň. Müşderileri dolandyrmak we öwürmek üçin daşary kanal müşderilerini has ýönekeý we has netijeli etmek üçin birnäçe kanal ulanylýar.
Has köp
hyzmatdaş01
Şençzhenen HengKangDa Halkara Azyk Korporasiýasy ,.Ltd.

Şençzhenen HengKangDa Halkara Azyk Korporasiýasy ,.Ltd.

 • Kompaniýanyň tanyşdyryşy
 • Kärhananyň mümkinçilikleri
2005-nji ýylda döredilen Şençzhenen Hengkangda Halkara Azyk Co., Ltd., import edilýän azyk önümlerine, esasanam halkara ýokary derejeli markalara we halkara doňdurylan köpçülikleýin amallara ünsi jemleýän bir bitewi kompaniýa.
Hengkangda, Hytaýda getirilýän azyk senagatynda Täze Üçünji Geňeşde sanawda görkezilen ýeke-täk kärhana we döredilen gününden bäri Gonkong we Makao bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýar we Hytaýda Gonkongda CEPA işleýän ilkinji materik kompaniýasydyr. kompaniýa Makaoda CEPA-ny işletmek üçin.Häzirki wagtda Hengkangda öňünden gaplanan iýmitleri, suw önümlerini, eti we beýleki iýmitleri import etmek üçin doly ygtyýarnama kwalifikasiýasyna eýedir we Gözegçilik we karantin býurosy (CIQ) tarapyndan gözegçilik ammary hökmünde tassyklanan adaty temperatura we hemişelik temperatura ammaryna eýe. milli ammar we logistika zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
Has köp
1693389654600
Şençzhenen Bao'an etrap Puer çaý medeniýeti alyş-çalyş birleşigi

Şençzhenen Bao'an etrap Puer çaý medeniýeti alyş-çalyş birleşigi

 • Birleşigiň tanyşdyrylyşy
 • Marka aýratynlyklary
Şençzhenen Bao'an etrap Pu'er çaý medeniýeti alyş-çalyş birleşigi 2021-nji ýylda döredildi. Pu'er çaý medeniýetini öwrenmek, adaty çaý medeniýetini wagyz etmek bilen birleşigiň çaý daýhanlary, çaý operatorlary, meşhurlar, senagat we köp sanly agzasy bar. täjirçilik telekeçileri, fond dolandyryjylary, uniwersitet mugallymlary, lukmanlar, daşary ýurtly hytaýlylar we Pu'er çaý söýüjileriniň köp sanly pudagy.
"Dian Zan" markasy, Pu'er köne çaýynyň işine, Pu'er köne çaýynyň köp sanly kategoriýasyna, köp mukdarda, köp butiklere üns berýär.Üzüm çaýy hünär taýdan saýlanýar, platforma hiline, howpsuzlygyna we wepalylygyna, howpsuz içgä, hünär saklanyşyna berk gözegçilik edýär.
Has köp
图片
Şençzhenen Şuibei şaý-sepler kärhanasy

Şençzhenen Şuibei şaý-sepler kärhanasy

 • Resurs artykmaçlygy
 • Marka artykmaçlyklary
Şençzhenen hökümeti otly kärhanalarynyň üsti bilen 30-dan gowrak agza ýurt ICA Halkara Reňkli Daşlar Assosiasiýasy, Royal Gem Society, GUILD, GIA we beýleki halkara guramalary bilen halkara strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin "Guşak we ýol" pan-şaý-sepler bileleşigine bil baglaýar. Pan-şaý-sepler moda pudagy gözleg hassahanasy
22 ýyllap intensiw ösdürip ýetişdirenden soň, oňat abraý gazandy we pudagyň içinde we daşynda täsir etdi.Senagat çeşmelerini ýygnaň we halkara altyn we şaý-sepler pudagynyň aglomerasiýa bazasyny guruň Hiliň kepili, gelip çykan ýurdundan ilkinji üpjünçilik we önümiň hilini üpjün etmek üçin gatlak barlaglar
Has köp
c1
Şençzhenen Jiuzhou elektrik enjamlary kärhanasy

Şençzhenen Jiuzhou elektrik enjamlary kärhanasy

 • Gözleg we
  ösüş güýji
 • Önümçilik kuwwaty
Sanly teleýaýlym ýadro modullarynyň özbaşdak ösdürilmegi Sanly teleýaýlym önümleri hemra, kabel, ýerüsti we interneti öz içine alýan iot hususy bulut platforma ulgamynyň doly toplumy, iot ulgamy önümçilik programmalarynyň ösüşini sazlamak ukyby bilen ahyrky iot ulgamy çözgütlerini üpjün edýär. Dolbi laboratoriýasy HDMI synag laboratoriýasyny döretdi
Kompaniýanyň üç önümçilik bazasy (“Şençzhenen şaýy jiuzhou” önümçilik bazasy (Iňlis elektronikasy), “Şençzhenen jiuzhou” ýeňil önümçilik bazasy (f ruixiang), mianyangdaky önümçilik bazasy, siçuan jiuzhou (jiuzhou tehnologiýasy) we önümçilik platformasy hökmünde daşary ýurt hyzmatdaşlygy gaýtadan işleýän zawod, hemmesi sanly teleýaýlym gutusy, akylly terminal we tagta we beýleki elektroniki önümleri gaýtadan işlemek we önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
Has köp
img2
Suw BeiYi ýok.

Suw BeiYi ýok.

 • Senagat gurşawy
 • Assosiasiýa hyzmatlary
Akylly önümçilik, maglumat senagaty, emeli intellekt, senagat interneti, täze energiýa, täze materiallar, biomedisina, logistika üpjünçilik zynjyry, maliýe maýa goýumlary, gurluşyk in engineeringenerçiligi, senagat seýilgähleri, medeni we döredijilik bilimi, kärhana hyzmatlary we beýleki köp ugurlar.
"Kuwwat ýygnamak we birleşdiriji baha" hyzmat ýörelgesine eýerip, KOK Konfederasiýasy "telekeçilik kärhanalary üçin inkubator, ösýän kärhanalary tizlendiriji we öňdebaryjy kärhanalar üçin güýçlendiriji" bolmaga çalyşýar.
Has köp
1.sbd
Şençzhenen ylym we tehnologiýa senagat parky topary

Şençzhenen ylym we tehnologiýa senagat parky topary

 • Marka hakda
 • Andokary we täze tehnologiýa
30 ýyldan gowrak ösüş we gurluşykdan soň, SCI-TECH Park topary ýokary maýa goýum gurşawy, ýokary we täze tehnologiýa kärhanalary, güýçli iş güýji we belli bir marka täsiri bolan SCI-TECH seýilgähine öwrüldi.
Döredileli bäri, Hytaý Ylymlar akademiýasynyň agdyklyk edýän birnäçe ýokary tehnologiýaly üstünliklerini üýtgetdi, köp sanly içerki we daşary ýurt ýokary tehnologiýaly kärhanalary hödürledi we seýilgähde ýokary tehnologiýaly senagat toparyny döretdi. Şençzhenen şäherinde ýokary tehnologiýaly pudaklary ösdürmek üçin möhüm esas bolan elektron maglumat, täze materiallar we bioineringener derman.
Has köp
kej
Şençzhenen kiçi we orta kärhanalar senagat innowasiýa birleşigi

Şençzhenen kiçi we orta kärhanalar senagat innowasiýa birleşigi

 • Senagat örtükleri
 • Hyzmat birleşigi
Akylly önümçilik, maglumat senagaty, emeli intellekt, senagat interneti, täze energiýa, täze materiallar, biomedisina, logistika üpjünçilik zynjyry, maliýe maýa goýumlary, gurluşyk in engineeringenerçiligi, senagat seýilgähleri, medeni we döredijilik bilimi, kärhana hyzmatlary we beýleki köp ugurlar.
SMEA "güýç birleşmesi, baglanyşyk gymmaty" hyzmat maksadyna eýerýän kiçi we orta kärhanalar, "telekeçilik kärhanalarynyň inkubatory, ösýän kärhanalary tizlendiriji, öňdebaryjy kärhanalar güýçlendiriji" işini gowy ýerine ýetirmek üçin.
Has köp
z15
“Cui Lin” ekerançylyk we maldarçylyk topary

“Cui Lin” ekerançylyk we maldarçylyk topary

 • Korporatiw wezipe
 • Hil düşünjesi
“Cuilin” oba hojalygy we maldarçylyk topary, ekiş, köpeltmek, öndürmek, paýlamak we satmagy birleşdirýän içerki we global paýlanyşa esaslanýan ýokary derejeli saglyk iýmit toparydyr."Döredijilik bilen iýmit saýlamak we has gowy durmuş ýörelgesini döretmek" maksady bilen Cuilin Oba hojalygy we maldarçylyk topary "productsüregiňiz bilen önüm öndürmek we has arassa saýlamak" korporatiw wezipesini ýerine ýetirýär.
"Asyl, gelip çykan ýurdy, asyl" we "tutuş kategoriýa, doly senagat zynjyry, globallaşma" hil düşünjesine eýerip, Lin ekerançylygy içerki we daşary ýurt maýa goýum meýilnamasynda 12-iň öz zawodlary bar we üç sany esasy gözleg instituty, tutuş ýurt boýunça satuw nokatlary 50 metrden gowrak, işewürlik tutuş ýurt boýunça 30-dan gowrak welaýaty we şäheri öz içine alýar we sebitde 10-dan gowrak ýurt we şäherde ýerleşýär.
Has köp
lx
Yinsheng Tehnologiýa Hyzmatlary Topary Ltd.

Yinsheng Tehnologiýa Hyzmatlary Topary Ltd.

 • Kümüş şeng hakda
 • Kärhananyň görüşi
Bu toparyň häzirki wagtda 20-den gowrak golçur kärhanasy, 50-den gowrak şahamçasy, 200-den gowrak şäher işewürlik bölümi we 21 milliondan gowrak täjir bar, ýyllyk maliýe aktiwleri 3 trillion ýuandan geçýär.Toparyň iki sany ýokary tehnologiýaly kärhanasy, “Yinsheng Communication” we “Yinsheng Payment”, şeýle hem “Yinsheng Communication”, “Shengxiaodian”, “E-bilet”, “Yinsheng Payment”, “Yinsheng Tong”, “Siaoy Butler”, “HaiAllied Travel” we ş.m. ýaly birnäçe marka bar. Söwdaçylara yzygiderli kuwwat bermek we hakyky ykdysadyýete hyzmat etmek, tehnologiýa esaslanýan işewürlik hyzmatlary pudagy üçin gözükdiriji gurmak.
Geljekde “Yinsheng” topary “ylym we tehnologiýa, işewürligi has gowulaşdyrmak” kärhanasynyň wezipesini ýerine ýetirer, kärhananyň göz öňüne getirişi, müşderilere ünsi jemlär, önümleri we hyzmatlary yzygiderli täzelär. we müşderiler üçin baha döretmegi dowam etdiriň.
Has köp
s

Barter (Şençzhenen) Tehnologiýa Topary Ltd.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.

Şençzhenen HengKangDa Halkara Azyk Korporasiýasy ,.Ltd.

Şençzhenen Bao'an etrap Puer çaý medeniýeti alyş-çalyş birleşigi

Şençzhenen Şuibei şaý-sepler kärhanasy

Şençzhenen Jiuzhou elektrik enjamlary kärhanasy

Suw BeiYi ýok.

Şençzhenen ylym we tehnologiýa senagat parky topary

Şençzhenen kiçi we orta kärhanalar senagat innowasiýa birleşigi

“Cui Lin” ekerançylyk we maldarçylyk topary

Yinsheng Tehnologiýa Hyzmatlary Topary Ltd.

şaý-sepler
Perişde-logo-1
file_4
TGKlogo1
logo15
logo-11
LOGO2-1
logo1-1
HOME_LOGO2
handelogo11-11

Global hadysany mahabat zolagy

Çäräniň goýberilmegi 200-den gowrak ýurdy, 338 sebiti, 10 milliondan gowrak halkara alyjylaryny we dürli daşary ýurt media platformalarynyň ulanyjylaryny nyşana alyp biler, akylly AI we uly maglumatlar arkaly çalt tanap biler, maksatly ulanyjylaryňyzy takyk tapar we gatnaşmaga çagyryp biler.

 • hezuo_twitter
 • hezuo_yandex
 • hezuo_google
 • hezuo_itunes
 • hezuo_facebook
 • hezuo_paly
 • hezuo_ins
 • hezuo_hargo
 • zuohe_amazon
 • hezuo_whatsapp
 • hezuo_googleplay
 • hezuo_rudio
 • hezuo_tk
 • hezuo_youtube
 • hezuo_playfm

Şençzhenen halkara moda sarp ediş sergisi

"Dünýä modasy we Pengçeng güllemegi" mowzugy bilen, durmuş estetikasynyň täze iş IP-si, ýokary hilli işewürlik we ýokary hilli durmuş merkeziniň işewürlik aýratynlyklaryndan peýdalanmak arkaly döredilýär.

Görmek üçin basyň
01

Kümüş şaý-sepleri nädip saýlamaly?Shui Bei Birine "B1 gat kümüş şaý-sepler zolagy"!

Kümüş şaý-sepler diňe bir ýokary derejeli şaý-sepleriň medeni aýratynlyklaryna we adaty taryhy we medeni ýataklara eýe bolman, eýsem bahanyň artykmaçlygy, üýtgäp bilýän görnüşleri we dürli görnüşleri bilen tapawutlanýar, şonuň üçin tomaşaçylar ähli ýaşlary öz içine alýar we satyn almak mümkinçiligi çäksizdir.

Görmek üçin basyň
ys
01
02

Altyn partlaýjy önümleri satyn alyň, L1-nji gat, Shuibei One-a gidiň!

"Altyn medeni partlama bloky" mowzugy bolan Şuibei 1-nji söwda merkeziniň L1 gatynda, senagat toparlarynyň täsirini emele getirmek, altyn we pan-altyn önümleriniň arassalanmagyny ýeňilleşdirmek üçin professional altyn medeni önüm platformasy gurulýar we altyn medeni önümlere platformanyň işleýşi we mahabaty bilen partlaýjy önümleriň çaltlaşdyrylan ösüş ýoluna girmäge mümkinçilik beriň, şeýlelik bilen altyn medeni önümleriň gözelligini we atmosferanyň gözelligini has köp adama ýetiriň.Altyn şaý-seplerine köpdürli we şahsylaşdyrylan sarp edijiniň islegini kanagatlandyrmak üçin.

Görmek üçin basyň
Huangjin
02

Global saýlama merkezi çözüldi

Şençzhenen şäherinde ýerleşýär, Hytaýy baglanyşdyrýar we dünýä hyzmat edýär

Haryt girişi