Şençzhenen Haryt Bir Exchangea Bazar Federasiýasy (gysgaça CEMF), maliýe hyzmatlary tarapyndan goldanýan uly maglumatlara, bulut hasaplamalaryna we emeli intellektlere esaslanýar.
Bazar güýçlerini ýygnaýan, iş dolanyşygyny ösdürýän we hil bilen dünýä ykdysady alyş-çalyşlaryny ösdürýän köpugurly haryt söwda hyzmat platformasy.

Daşary ýurtdaky meşhurlar haryt getirýärler
Serhetara elektron söwdany, göni wideo, üpjünçilik zynjyryny we beýleki platformalary guruň Harytlary gönüden-göni getirmek üçin dünýädäki 2000+ meşhurlary baglanyşdyryň, meşhur önümleri çalt ösdürip ýetişdiriň we marka täsirini ýokarlandyryň Daşary söwda sargytlarynyň iki esse ösmegine kömek ediň.

zh

Ekspozisiýa zeýkeşleri
200+ açar söz, 109 köp dilli web sahypa gurmak ulgamy, öňdebaryjy gözleg motory SEO tehnologiýasy, köp kanally marketing mahabaty tehnologiýasy we 40-dan gowrak esasy elektron söwda (serhetara elektron söwda) boýunça on müňlerçe satyjy çeşmesi arkaly bir önüm gözlemek arkaly. ) platformalary.Dürli görnüşli, täsirli, ýokary öwrülişikli Google seo traffigini üýtgetmek.

Global uly magdan gazyp almak
Google gözleg motory, Google Karta, Google Söwda we beýleki ugurlar arkaly, B2B kärhanasynyň global maglumatlaryna we gymmatly iş mümkinçiliklerine göz aýlaň, önüm marketingine hyzmat etmek üçin uly maglumatlary ulanyň we önümler üçin sarp edijiler toparynyň portretlerini takyk üpjün ediň.

Daşary ýurt kärhanalarynyň marketing agyry nokatlaryny çözüň

Costokary çykdajy

Garaşsyz wokzal gözleginiň hili pes, myhmanlaryň bahasy ýokary, passiw garaşmak gaty ejiz

Maglumatlaryň tertipsizligi

Birnäçe programma üpjünçiligi we adalara marketing maglumatlary, gaýtadan ulanyp bolmaýar

Maglumatlaryň tertipsizligi

Birnäçe programma üpjünçiligi we adalara marketing maglumatlary, gaýtadan ulanyp bolmaýar

Pes sosial netijelilik

Hasap atlary, topar tarapyndan iberilen habar saklanýar, gowşuryş derejesi pes

Pes sosial netijelilik

Global ýokary derejeli çeşmeleri, ýokary hilli önümleriň berk ekran gatlaklaryny birleşdiriň,
hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak, Söwda töwekgelçiliklerine gözegçilik we ş.m. Iň ýokary derejeli ýokary derejeli
global täsirli çeşme ulgamy

Çeşme önümi SKU
+
Professional uly satyjy
+
Ekologiki hyzmat kärhanasy

Kämil satuw ulgamy

Global müşderiler Hytaýa dürli ýokary hilli hytaý önümlerini we global önümleri hödürleýärler,
içerki dükanlary, täjirçilik toplumlaryny, on müňlerçe uly satyjylary öz içine alýar
40-dan gowrak esasy elektron söwda (serhetara elektron söwda) platformasy

Hakyky, resmi we giňişleýin maglumat çeşmeleri + AI akylly tehnologiýa, gymmatly maglumatlara çalt giriş

z13 tegelek

Activeagyş, işjeň ösüş tejribesinde ýüzýän kärhana müşderi howuzynyň aýratyn hususy domeni

pt2-tegelek (2)

Global sosial maglumatlardan, gümrük maglumatlaryndan, gözleg motorynyň maglumatlaryndan we beýleki maglumatlar çeşmelerinden, bir gezek basylanda gazylyp alynýan global gözleg maglumatlary we alyjy maglumatlary;

Emeli intellekt AI gural 360 ° potensial müşderileri yzarlamak we potensial alyjylary we karar berýänleri takyk deňeşdirmek üçin ulanylýar;

AI zyýaratçyny kesgitlemek AI ulanyjy portreti AI kärhana düşünjesi AI karar beriji AI gözleg

Sosial marketing we alyjylara netijeli ýetmek üçin beýleki ýollar we kanallar arkaly, daşary söwda B2B kärhanalaryna dürli müşderi satyn alyş kanallarynyň öwrülişigi ROI-ni gowulandyrmaga kömek etmek;

Şol bir wagtyň özünde, daşary söwda kärhanalary üçin ýapyk görnüşli marketingiň bir bitewi çözgüdini döretmek, daşary söwda görkezijileriniň çalt ösmegine itergi bermek üçin SCRM müşderi dolandyryş ulgamy!

Deňdeş sosial maglumatlar
Deň-duşlaryňyzyň LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram we beýleki profillerine gözegçilik ediň.Haýsy potensial müşderiler, deň-duşlary bilen aragatnaşyk saklaýan takyk janköýerleriň (potensial müşderileriň) özara täsir wagtlaryna we özara täsir ýollaryna düşünmek üçin her gün deň-duşlary bilen aragatnaşyk saklaýarlar we bu deň-duşlarynyň potensial müşderileriniň e-poçta, telefon, sosial hasaplary we beýleki maglumatlary alyp bilerler.

AI akylly uly maglumatlar
Diňe bir möhüm söz bilen iň soňky gözleg maglumatlary LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok we beýleki esasy sosial platformalardan alyp bilersiňiz.Asyl gözleg ýazgysynyň bir gezek basylmagy görnüşi goldanýar we gözleg we satyn alyş jikme-jiklikleriniň gymmaty AI magdan gazyp almak we AI kärhanasynyň gözlegi bilen çuňňur kesgitlenýär.Alyjynyň kompaniýanyň adyna, karar berýänine we beýleki maglumat maglumatlaryna bir gezek basmak.

WhatsApp maglumatlary
Açar sözler we ýurt kodlary arkaly tutuş ulgam, açyk WhatsApp toparynyň maglumatlaryny gözlemek üçin hakyky wagtda Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter we beýleki platformalarda WhatsApp şahsy takyklyk belgilerini ýygnaýar.Şol bir wagtyň özünde, topardaky ulanyjylaryň WhatsApp şahsy telefonynyň maglumatlary, 10M + mümkin bolan WhatsApp belgilerini goşmak bilen köp mukdarda çykarylýar.

Uly maglumatlar daşary söwdanyň müşderileri alşyny üýtgedýär

Satuw gurşawyny tapyň

Customörite gözleg ölçegleri bilen birleşdirilen uly mukdarda maglumatlar potensial ulanyjylary kesgitläp biler

Maglumatlaryň tertipsizligi

Birnäçe programma üpjünçiligi we adalara marketing maglumatlary, gaýtadan ulanyp bolmaýar

Maglumatlaryň tertipsizligi

Birnäçe programma üpjünçiligi we adalara marketing maglumatlary, gaýtadan ulanyp bolmaýar

Pes sosial netijelilik

Hasap atlary, topar tarapyndan iberilen habar saklanýar, gowşuryş derejesi pes

Uly maglumatlar -Näme edip bolar

Monitor
Sosial medianyň özara gatnaşygy müşderilerine gözegçilik ediň

Collectionygyndy
Sosial mediýa gözlegleriniň hakyky wagtda ýygyndysy

Gaz
Resmi web sahypasynda soraglary goýmadyk magdan müşderileri

Birikdiriň
AI uly maglumatlary gazyp almak üçin aragatnaşyk maglumatlary

Facebook

Global işewürlik maglumatlary: 388,557,458 kompaniýa
Global söwda maglumatlary: 1,139,719,511
Gözleg motory maglumatlary: 524,103,159 domen

LinkedIn

Karar berýänleriň maglumatlary: 837,472,215
E-poçta maglumatlary: 2,674,135,392
Telefon maglumatlary: 1,549,693,199 element

Instagram

Tik Tok: 314,691,155
“WhatsApp”: 351,746,074
YouTube: 355,519,777

Takyk, tassyklanylýan maglumat çeşmesi

Google Kartalarda hasaba alnan kompaniýalar we dükanlar barada maglumat ýygnamak bilen, az alyp bilersiňiz200bir wagtyň özünde zatlar
Kärhana maglumatlary, aragatnaşyk barlagyny goldaň, täsirli we çalt!

Has köp zady öz içine alýar200dünýädäki ýurtlar,820 milliongümrük maglumatlary, iberiş maglumatlary we tranzit maglumatlary
Coverapmak10 millionhalkara alyjylar we8 millionglobal üpjün edijiler
Hakyky täzelenme, esasan Demirgazyk Amerikany, Günorta Amerikany, EUB, Aziýany, Hindistany we Päkistany we beýleki sebitleri öz içine alýar.